T.J. Collett - Kentucky

Griffin Doersching - Northern Kentucky

Tyler Keenan - Ole Miss

Chris Lanzilli - Wake Forest

Michael Rothenberg - Duke

Quentin Selma - Cal